Visuel viking 2023 Puy du Fou
Back

Beleid voor de bescherming van persoonsgegevens

1. ALGEMENE INFORMATIE

De maatschappij PUY DU FOU FRANCE, eenvoudige vennootschap met een omzet van  € 50 000 000, waarvan het hoofdkantoor zich bevindt te Puy du Fou, 85590 LES EPESSES, ingeschreven in het handels - en vennootschapsregister van LA ROCHE-SUR-YON onder nummer 347 490 070, en DE VERENIGING VOOR DE EXPLOITATIE VAN HET KASTEEL EN HET GEBIED VAN PUY DU FOU, 'association Loi 1901', waarvan het hoofdkantoor zich bevindt te Puy du Fou - CS 70025 – 85590 LES EPESSES, SIREN 312 772 981 en die vertegenwoordigd wordt door Dhr. Nicolas de Villiers, hebben samen dit beleid opgesteld voor de bescherming van persoonsgegevens om te communiceren wat het beleid en de werkwijzen van Puy du Fou zijn voor de verzameling en verspreiding van uw gegevens die verkregen zijn via de website puydufou.com, in het telefonische servicecentrum of eender welke andere fysieke plek op het park waar bezoekers worden ontvangen.

De Puy du Fou hecht er als verantwoordelijke voor de verwerking van deze gegevens veel belang aan uw privacy te respecteren en respecteert het Reglement (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen voor wat betreft de verwerking van de persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens.

2. DOEL VAN DE VERZAMELING VAN UW GEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden verzameld ofwel omdat u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven ofwel omdat dit nodig is voor de behandeling van uw reserveringen (uitvoering van een contract).

Zo worden uw persoonsgegevens verzameld om:
• Uw vragen te beantwoorden die worden gesteld via het formulier 'Contact' of aan iemand van onze telefonische dienst
• U onze brochures op te sturen nadat u deze heeft aangevraagd via het formulier 'Brochure' of bij iemand van onze telefonische dienst
• Uw online of telefonische reserveringen te verwerken
• De veiligheid van de online transacties te verzekeren en fraudes en problemen met de betaling te voorkomen
• U vragen te stellen over uw tevredenheid over onze diensten
• In voorkomend geval, mensen die op het park vermist zijn op te sporen, gevonden voorwerpen terug te geven aan de eigenaar en de bezoeken aan onze eerstehulppost te registreren.
• Als u hiervoor uw toestemming geeft, u informatie te sturen over onze aanbiedingen, nieuws en evenementen

De persoonsgegevens die nodig zijn voor de hierboven beschreven doelen worden aangeduid op onze online formulieren of door onze telefonisten of personeel op het park dat bezoekers ontvangt.
Als u deze gegevens niet doorgeeft, kan de Puy du Fou niet aan uw verzoeken voldoen.

3. DOOR PUY DU FOU VERZAMELDE GEGEVENS

De persoonsgegevens die we voornamelijk kunnen verzamelen en verwerken, zijn de volgende:
• gegevens met betrekking tot uw identiteit: uw burgerlijke staat, achternaam, voornamen, postadres, telefoonnummer, e-mailadres;
• gegevens met betrekking tot uw betaalmethoden, met name het nummer en de vervaldatum van uw creditcard;
• gegevens met betrekking tot de opvolging van onze commerciële relatie, met name uw bestelnummer, het overzicht van uw aankopen, uw verzoeken of uw correspondentie met onze Dienst Bezoekersrelaties,

en in de volgende specifieke gevallen:

• Professionals uit de sector toerisme: uw functie en de geregistreerde handelsnaam van uw bedrijf
• PASS-abonnement: uw foto, geboortedatum en uw relatie met andere geabonneerde mensen die deel uitmaken van dezelfde bestelling
• Vermist persoon: de beschrijving van de vermiste persoon en zijn/haar eventuele handicap (om het zoeken te vergemakkelijken)
• Gevonden voorwerp: uw postadres om het voorwerp in kwestie op te sturen
• Eerstehulppost: geboortedatum, reden van bezoek en gegeven diagnose.

4. КАКИЕ ДАННЫЕ СОБИРАЕТ ПАРК PUY DU FOU

Мы можем собирать и обрабатывать в основном следующие персональные данные:
• данные о вашей личности: форма обращения, фамилия, имена, почтовый адрес, номер телефона, адреса электронной почты;
• данные относительно ваших способов оплаты, в частности номер вашей кредитной карты и дата истечения срока ее действия;
• данные относительно отслеживания наших коммерческих взаимоотношений, в частности ваш номер заказа, история ваших покупок, запросов или переписки с нашим Отделом по работе с посетителями.

А также в особых случаях:

• работники туристической отрасли: ваша должность и название вашей компании;
• абонемент PASS: ваше фото, дата рождения и привязка вас к другим лицам, получающим абонемент в рамках того же заказа;
• заблудившиеся лица: описание заблудившегося лица и его возможной инвалидности (чтобы упростить поиски);
• найденная вещь: ваш почтовый адрес для отправки этой вещи;
• медпункт: дата рождения, причина обращения и последующие действия.

5. OVERDRACHT VAN GEGEVENS NAAR HET BUITENLAND

De Puy du Fou draagt geen van uw persoonsgegevens over naar het buitenland.
In het geval dat een dergelijke overdracht plaatsvindt, voornamelijk buiten de Europese Unie, zat dit worden uitgevoerd met passende garanties en in overeenstemming met de regelgeving die van toepassing is op de bescherming van persoonsgegevens.

6. HOE LANG WORDEN DE GEGEVENS BEWAARD

De Puy du Fou verbindt zich ertoe de persoonsgegevens alleen te gebruiken zolang dit nodig is voor de hierboven beschreven doelen.

• De gegevens met betrekking tot uw reserveringen zullen in principe niet langer worden bewaard dan de termijnen die staan vermeld in de van toepassing zijnde wetten.
• Uw bankgegevens zullen op beveiligde manier worden bewaard voor het valideren van uw bestelling en betaling. Hierna zullen ze maximaal 13 maanden worden bewaard.
• De gegevens die met uw toestemming worden gebruikt om u te identificeren, om uw vragen te beantwoorden, brochures op te sturen, informatie op te sturen over onze aanbiedingen, nieuws en evenementen, worden gedurende een bepaalde termijn bewaard
• drie jaar vanaf het moment dat ze worden verzameld of het laatste moment van contact als u nooit een reservering heeft gedaan bij de Puy du Fou
• vijf jaar vanaf het laatste moment van contact als u wel een reservering heeft gedaan bij de Puy du Fou
Worden beschouwd als contact: een verzoek om documentatie, een telefoongesprek met onze Dienst Bezoekersrelaties of het klikken op een hyperlink in een e-mail. Het openen van een e-mail kan daarentegen niet worden beschouwd als contact.
.
Aan het einde van deze termijn van drie of vijf jaar, kan de Puy du Fou opnieuw contact met u opnemen om te vragen of u wel of niet informatie wilt blijven ontvangen over aanbiedingen, nieuws en evenementen.

In alle gevallen kunt u te allen tijd aan ons laten weten dat u geen e-mails meer wenst te ontvangen. Om dit te doen kunt u contact opnemen met onze Dienst Bezoekersrelaties door een e-mail te sturen naar mesdonnees@puydufou.com of kunt u op de link klikken om u uit te schrijven die u in elke e-mail vindt. Dit is van toepassing op elke elektronische communicatie van de Puy du Fou, met uitzondering van de e-mails die nodig zijn voor de verwerking van de reservering en het opsturen van de reisdocumenten.

• Uw gegevens die worden opgeslagen in het geval van een vermiste persoon, worden 1 maand na het incident vernietigd

• Uw gegevens die worden opgeslagen in het geval van een gevonden voorwerp, worden gedurende 1 jaar bewaard vanaf het moment dat u hierover navraag doet

• Uw gegevens die worden opgeslagen in het geval van een bezoek aan de eerstehulppost, worden gedurende 5 jaar bewaard

7. BEVEILIGING

De Puy du Fou heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de vertrouwelijkheid en beveiliging van uw persoonsgegevens te garanderen.
De informaticasystemen van de Puy du Fou beschikken over een fysieke bescherming en bescherming van de software die in overeenstemming is met de stand van de techniek. Er worden procedures toegepast voor de fysieke en elektronische beveiliging van de verzamelde gegevens, in overeenstemming met de van kracht zijnde Franse wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en met de standaarden van de markt.
De werknemers van de Puy du Fou die voor hun werk toegang hebben tot uw persoonsgegevens worden onderworpen aan strikte verplichtingen inzake vertrouwelijkheid.
Men dient zich er echter bewust van te zijn dat geen enkele overdracht van gegevens op internet 100% veilig is en dat alle gegevens die online worden gecommuniceerd mogelijk kunnen worden onderschept en gebruikt door andere mensen dan de gewenste ontvanger.

8. RECHT OP INZAGE VAN DE VERZAMELDE GEGEVENS

In overeenstemming met de van kracht zijnde regelgeving, beschikt u over een recht tot inzage en rectificatie van uw persoonsgegevens. Ook kunt u vragen uw gegevens te laten verwijderen, kunt u zich verzetten tegen de verwerking ervan en kunt u de beperking of overdraagbaarheid verkrijgen voor zover dit van toepassing is.
Deze rechten kunnen direct worden uitgeoefend bij de Puy du Fou door een e-mail te sturen naar mesdonnees@puydufou.com of een brief te sturen naar het adres Puy du Fou – Beheer van persoonsgegevens – Team Bezoekersrelaties - CS 70025 - 85590 Les Epesses.
 Voegt u alstublieft een kopie van uw identiteitsbewijs toe bij elk verzoek.

Daarnaast beschikt u over het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Voor Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. WIJZIGING EN BIJWERKING VAN HET BELEID VOOR DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Door onze website te gebruiken, onze telefonische dienst te bellen, contact op te nemen met onze Dienst Bezoekersrelaties of met iemand die verantwoordelijk is voor de ontvangt van bezoekers op de Puy du Fou, gaat u akkoord met het feit dat wij uw gegevens verzamelen en gebruiken op de manier die beschreven staat in dit beleid voor de bescherming van persoonsgegevens. In dit beleid worden de werkmethoden weergegeven die van kracht zijn binnen de Puy du Fou.
In geval van wijziging of bijwerking wordt het herziene beleid gepubliceerd op de website puydufou.com met vermelding van de datum van de laatste bijwerking.

10. DATUM WAAROP HET BELEID INZAKE BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS IS BIJGEWERKT

Maart 2018