Algemene gebruiksvoorwaarden voor de mobiele applicatie “Puy du Fou”

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna “AGV” genoemd) hebben als doel het juridische kader te garanderen voor de terbeschikkingstelling van de mobiele applicatie “Puy du Fou” (hierna de “Applicatie” genoemd) en de toegangs- en gebruiksvoorwaarden te definiëren van de diensten die aan de gebruiker worden geboden (hierna “de Gebruiker” genoemd).

Elke inschrijving voor of gebruik van de Applicatie houdt in dat de Gebruiker deze AGV volledig en zonder voorbehoud accepteert. Bij het downloaden van de Applicatie accepteert elke Gebruiker uitdrukkelijk deze AGV door het vakje aan te vinken dat vooraf wordt gedaan door de volgende tekst: "Ik heb de AGV begrepen en ik ga ermee akkoord."

Indien de Gebruiker deze AGV in deze overeenkomst niet accepteert, kan hij de diensten die door de Applicatie worden aangeboden niet gebruiken.

Artikel 1: Wettelijke vermeldingen

De Applicatie wordt uitgegeven door het bedrijf GRAND PARC DU PUY DU FOU, vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van € 50.000.000, met het hoofdkantoor in Puy du Fou, 85590 LES EPESSES, ingeschreven in het handelsregister van LA ROCHE-SUR-YON onder nummer 347 490 070,

Hierna mede te noemen “Puy du Fou”.

Artikel 2: Inschrijving voor en toegang tot de Applicatie

De Applicatie geeft de Gebruiker toegang tot gratis content waar geen inschrijving of aansluiting voor nodig is.

De Applicatie geeft de Gebruiker bevoorrechte toegang tot exclusieve en interactieve content die regelmatig aangevuld en bijgewerkt wordt door Puy du Fou.

Toegang tot de Applicatie vergt betaling; de Gebruiker dient tijdens de inschrijving online te betalen. De betaling wordt rechtstreeks uitgevoerd door de downloadplatformen van de applicatie. Puy du Fou kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van klachten over de online betaling.

De Gebruiker gaat akkoord met de algemene gebruiksvoorwaarden van het downloadplatform dat tijdens de betaling wordt gebruikt.

De Applicatie is overal en voor elke Gebruiker toegankelijk, op voorwaarde dat hij toegang heeft tot Internet. De Gebruiker betaalt alle kosten voor toegang tot de dienst (hardware, software, Internetverbinding, enz.). Puy du Fou kan niet aansprakelijk worden gesteld indien toegang tot de Applicatie onderbroken wordt als gevolg van problemen met de verbinding of door een storing op de downloadplatformen.

De Gebruiker dient een formulier in te vullen om zich in te schrijven. Bij het invullen van het formulier verbindt de Gebruiker zich ertoe volledige en accurate informatie te verstrekken betreffende zijn burgerlijke staat en contactgegevens, met name zijn e-mailadres.

Om toegang te krijgen tot de inhoud van de Applicatie dient de Gebruiker zich te identificeren met behulp van zijn gebruikersnaam en wachtwoord die tijdens de inschrijving worden aangemaakt.

Elke Gebruiker die volgens de regels ingeschreven is, kan zich ook uitschrijven via de betreffende rubriek op zijn profielpagina. De uitschrijving zal binnen een redelijke termijn van kracht worden.

Artikel 3: Verzamelen van gegevens

De Applicatie verzekert aan de Gebruiker zijn persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken met inachtneming van de privacy in overeenstemming met Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 inzake informatica, bestanden en vrijheden.

Op grond van de Franse wet Informatie en Vrijheden van 6 januari 1978, heeft de Gebruiker recht op inzage, wijziging, verwijdering en van zijn persoonsgegevens en recht bezwaar te maken. Dit recht kan worden uitgeoefend door te schrijven aan de Verkoper op het volgende adres: Puy du Fou, Pôle Communication, CS 70025, 85590 Les Epesses, met vermelding van achternaam, voornaam en adres.

Onder voorbehoud van aanvaarding van de Gebruiker tijdens het inschrijven op de Applicatie, worden deze persoonsgegevens automatisch verwerkt zodat de Gebruiker informatie of diensten en aanbiedingen van Puy du Fou kan ontvangen.

Artikel 4: Wijziging van de AGV

Puy du Fou behoudt zich het recht voor eenzijdig en op elk gewenst moment de inhoud van deze AGV te wijzigen.

Artikel 5: Intellectueel eigendom

Puy du Fou behoudt het volledige eigendom van de intellectuele eigendomsrechten, met name betreffende de merken en andere identificatietekens. De Gebruiker mag deze merken en tekens niet direct of indirect kopiëren of imiteren. Elke reproductie van het merk en identificatietekens die toebehoren aan Puy du Fou, moet vooraf en schriftelijk door Puy du Fou bevestigd worden.

De Gebruiker stemt ermee in de content van de Applicatie alleen voor privédoeleinden te gebruiken. Gebruik voor commerciële of reclamedoeleinden is strikt verboden.

Elke volledige of gedeeltelijke weergave van de Applicatie op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Puy du Fou, wordt gezien als namaak wat bestraft wordt door artikel L 335-2 en volgende van de Franse wet op intellectueel eigendom.

In overeenstemming met artikel L 122-5 van de Franse wet op intellectueel eigendom wordt de Gebruiker eraan herinnerd dat ieder die beschermde content reproduceert, kopieert of publiceert, de auteur en de bron dient te vermelden.

Artikel 6: Verantwoordelijkheid

De bronnen van de informatie die via de Applicatie verstrekt wordt, worden betrouwbaar geacht. Puy du Fou kan echter niet garanderen dat deze informatie geen fouten, nalatigheden of afwijkingen bevat.

De verstrekte informatie is indicatief en algemeen en zonder contractuele waarde. Ondanks regelmatige updates kan Puy du Fou niet aansprakelijk worden gesteld voor de wijziging van administratieve of juridische bepalingen na de publicatie. Zo kan Puy du Fou ook niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik en de interpretatie van de content van de Applicatie.

De Gebruiker zorgt ervoor dat zijn wachtwoord geheim blijft. Het openbaar maken van het wachtwoord, in welke vorm dan ook, is verboden. Hij draagt de risico’s betreffende het gebruik van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. In dit kader wijst Puy du Fou alle aansprakelijkheid af.

Puy du Fou kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele virussen die de mobiele telefoon of hardware van de Gebruiker kunnen infecteren naar aanleiding van het gebruik van, toegang tot of download via de Applicatie.

Puy du Fou kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevallen van overmacht, onvoorspelbare of onoverkomelijke situaties van een derde. Elk evenement ten gevolge van overmacht dat leidt tot een storing van de Applicatie of de server, en onder voorbehoud van een eventuele onderbreking of wijziging in geval van onderhoud, valt niet onder de aansprakelijkheid van Puy du Fou.

Artikel 7: Hyperlinks

De Applicatie kan hyperlinks bevatten. De Gebruiker weet dat als hij op deze links klikt, hij de Applicatie verlaat. Puy du Fou heeft geen controle over de webpagina’s waar deze links op uitkomen en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze pagina’s.

Artikel 8: Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Het Franse recht is van toepassing op deze AGV.

Poids
100
De Puy du Fouapp
Arrière plan puy du fou mobile
Arrière plan puy du fou